Thông số kỹ thuật cơ bản của Cầu trục

Câu hỏi: Cầu trục có các thông số kỹ thuật cơ bản ra sao?

Trả lời: Xét ví dụ dưới đây để bết thêm về các thông số kỹ thuật cơ bản của Cầu trục